ബൈബിള്‍ വീട്ടില്‍ വയ്ക്കാന്‍ കൊള്ളാത്ത പുസ്തകമോ?

ബൈബിള്‍ വീട്ടില്‍ വയ്ക്കാന്‍ കൊള്ളാത്ത പുസ്തകമോ?