ബൈബിളിലെ ശാസ്ത്രം ഈ യുക്തിവാദികള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍.