ഡൽഹിയിലെ കത്തോലിക്കാ ദേവാലയം തകർത്തത് എന്തിന് വേണ്ടി ?