അഭിപ്രായവ്യത്യാസം അനുസരണക്കേടല്ല; എന്നാല്‍ സഭാസിനഡിനെ ധിക്കരിച്ച് സഭയില്‍ സാത്താന് അവസരം കൊടുക്കണമോ?