മുട്ടായിക്കടലാസില്‍ പൊതിഞ്ഞ ബോംബ് പോലെ ഒരു മാധ്യമമോ?

മുട്ടായിക്കടലാസില്‍ പൊതിഞ്ഞ ബോംബ് പോലെ ഒരു മാധ്യമമോ?