ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ കത്തോലിക്കാ സഭക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടൊ ?