ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും തിന്മയുടെ ആഘോഷത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് വര്‍ഗീയതയല്ല ക്രൈസ്തവികതയാണ്