തലച്ചോറുപോലും പണയം വെച്ച് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മാത്രമായി മുദ്രകുത്തപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം