നിഥിനമാര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ അഭിഷേകുമാരെ പഴിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. ആരാണ് യഥാര്‍ഥ കുറ്റവാളി?