വേട്ടയാടി ഇസ്രായേല്‍ ഗാസയ്ക്കു പുറത്തും ഹമാസ് തലകള്‍ ഉരുളുന്നു.... എന്നിട്ടും വീരവാദത്തിനു കുറവില്ല!