ഈ സന്യാസവേഷധാരി കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നത് ആര്‍ക്കുവേണ്ടി?

ഈ സന്യാസവേഷധാരി കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നത് ആര്‍ക്കുവേണ്ടി?