ഇടതനും വലതനും കളിച്ച കളികളില്‍ ക്രൈസ്തവര്‍ കണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ റിയല്‍ സ്റ്റോറി