കെ-റെയിൽ ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ. ഉത്തരം തന്നാൽ ജനം പിന്തുണയ്ക്കും