ക്രിസ്തു നിന്ദ ഈ ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം പഠിപ്പിക്കലുകള്‍ മാത്രമോ?