യുഡിഎഫും എല്‍ഫിഎഫും നന്നാവില്ല എന്നുറപ്പായി. എന്നുവെച്ച് കേരള സ്‌റ്റോറി പറയുന്ന സത്യം മൂടിവയ്ക്കണമോ?