ക്രൈസ്തവയുവതികളെ കെണിയില്‍പെടുത്തുന്നത് ദുഷ്ടശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ചോ?

ക്രൈസ്തവയുവതികളെ കെണിയില്‍പെടുത്തുന്നത് ദുഷ്ടശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ചോ? | SHEKINAH NEWS |